Privacybeleid

Privacy verklaring & Cookiebeleid

Privacy verklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Peppe’s hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. (« https://www.privacycommission.be ») Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. («  https://www.infomaniak.com/en/legal/general-data-protection-regulation »)

Met deze Privacyverklaring wil Peppe’s u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Peppe’s.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Peppe’s.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.peppes.be is een initiatief van:

Peppe’s BVBA
Bochtlaan 2
3600 Genk
België
Btw-nummer: BE0639 738 853
E-mail: info@peppes.be
Telefoon: 089 25 31 78

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Peppe’s verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Peppe’s:

 • Mailadres
 • Naam

De verwerking van uw persoonlijke gegevens via reserveringsmodules van derden of sociale netwerken, verwijzen naar het privacybeleid van elk van hen.

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Peppe’s verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van Peppe’s worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Peppe’s bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Peppe’s en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Peppe’s zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Peppe’s.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Peppe’s heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5.      Wij gebruiken ook cookies! (zie hieronder)

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Peppe’s wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6.      Wat zijn mijn rechten?

6.1.  Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Peppe’s verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Peppe’s onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2.  Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Peppe’s uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Peppe’s uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Peppe’s hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@Peppe’s.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Peppe’s. Peppe’s zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Peppe’s beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3.  Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Peppe’s nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Peppe’s de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Peppe’s nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Peppe’s staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Peppe’s dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Peppe’s hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@Peppe’s.be.

6.4.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Peppe’s verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Peppe’s hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@peppes.be.

6.5.  Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Peppe’s bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Peppe’s hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@peppes.be (https://www.privacycommission.be/).

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer als bepaalde webpagina’s worden bezocht. Alleen kan een cookie geen informatie bevatten of verzamelen, maar als het via een webbrowser door een server wordt gelezen, kan het informatie doorgeven voor een meer gebruikersvriendelijke service door het registreren van, onder andere, data, gebruikersvoorkeuren, opsporen van fouten en/of gegevens statistische gegevens te verzamelen. Een cookie zal uw computer niet beschadigen en persoonlijk identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen door het gebruik van deze site. Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site naar Hoe we cookies gebruiken

Om deze website volledig te kunnen gebruiken, moet u cookies inschakelen. Als u cookies niet wilt inschakelen, kunt u de site nog steeds bezoeken, hoewel u in dat geval mogelijk geen toegang hebt tot alle functionaliteiten. De meeste webbrowsers schakelen cookies automatisch in, maar als u op Cookies beheren klikt, kunt u meer informatie vinden over uw cookie-instellingen.

Deze informatie maakt deel uit van onze inspanningen in verband met recente wetgeving en om ervoor te zorgen dat we open, eerlijk en duidelijk zijn over de privacy van gebruikers. U kunt terecht bij ons Privacybeleid voor meer informatie.

Hoe we cookies gebruiken

Tijdens uw bezoek aan deze website worden verschillende soorten cookies aangemaakt. We gebruiken drie soorten cookies:

 • sessiecookies, worden na elk bezoek automatisch gewist.
 • permanente cookies, worden opgeslagen gedurende meerdere bezoeken aan de site.
 • cookies van derden, worden gebruikt door websites van partners en zijn ingebed in onze site of waar we naar linken.

Sessiecookies

Hiermee kunt u essentiële functies op de site uitvoeren, zoals het onthouden van een veld dat zich herhaalt binnen een browsersessie. Bovendien beperken ze de noodzaak om informatie via het internet te sturen. Ze worden niet opgeslagen op uw computer en worden gewist als u uw browsersessie beëindigd.

Permanente cookies

Hiermee kunnen we op anonieme wijze bezoekers herkennen die de site meermaals bezoeken. Met behulp van een anonieme, willekeurig gegenereerde identificeerder kan specifieke informatie worden opgeslagen zoals uw weg naar de site, de pagina’s die u bekijkt, de opties die u selecteert en uw route door de site. Door deze informatie te analyseren kunnen we de site verbeteren, fouten herstellen en de inhoud versterken.

We gebruiken Google Analytics -software om paginagebruik, pagina-interacties en de routes door onze sites te analyseren. Die zijn bekend als ‘webmetrieken’. We slaan geen persoonlijke gegevens op als deel van dit proces.

Cookies van derden

Als u een webpagina bezoekt met ingebedde inhoud, bijvoorbeeld van Facebook of YouTube, kunnen die websites u cookies toesturen. We hebben geen controle over deze cookies, dus we raden u aan om de individuele websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe ze te beheren.

Cookiebeheer

Cookies in- of uitschakelen

Als u niet bekend bent met het type en de versie van de webbrowser waarmee u het internet bezoekt, klik dan op ‘Help’ boven in uw browservenster en klik daarna op ‘Over’. U krijgt dan de relevante informatie te zien.

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Klik op de optie ‘Instellingen’ boven in uw browservenster, selecteer ‘Internetinstellingen’ en klik dan op het tabblad ‘Privacy’. Zet uw Privacy-niveau naar medium of lager, waarmee u cookies in uw browser inschakelt. Instellingen hoger dan medium schakelen cookies uit.

Google Chrome (nieuwste versie)

Klik op het sleutelpictogram bovenaan rechts in uw browservenster en selecteer ‘Instellingen’. Klik onderaan op ‘Geavanceerde opties’ en zoek het ‘Privacy’-gedeelte. Klik op ‘Instellingen voor inhoud’ en selecteer onder het gedeelte ‘Cookies’ bovenaan ‘Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld’ om cookies in te schakelen. Om cookies uit te schakelen vinkt u de opties ‘Sites niet toestaan gegevens in te stellen’, ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ en ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit’ aan.

Mozilla Firefox

Klik op ‘Instellingen’ boven in uw browservenster en selecteer ‘Opties’. Selecteer daarna het Privacy-pictogram boven in het pop-upvenster dat verschijnt. Vink de optie ‘Cookies van websites accepteren’ aan om cookies in te schakelen. Haal dit vinkje weg om cookies uit te schakelen.

Safari

Klik op het pictogram van het tandwiel boven in uw browservenster en selecteer ‘Voorkeuren’. Klik op het ‘Privacy’-pictogram boven in het pop-upvenster dat verschijnt. Vink de optie ‘Blokkeer indirecte cookies en cookies van adverteerders’ aan. Als u cookies volledig wilt uitschakelen, vink dan de optie ‘Nooit’ aan.